Siirry suoraan sisältöön

Sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Häijään Kuljetuspalvelun (Häijää Invest Oy) (myöhemmin Palveluntarjoaja) Asiakkaalle tarjoamaan tavarankuljetukseen.

Yhteystiedot: 
Häijää Invest Oy / Häijään Kuljetuspalvelu
Y-tunnus 3178554-1
040 369 2072
myynti@haijaankuljetuspalvelu.fi
PL 11 33721 Tampere

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt Palveluntarjoajan tekemän tarjouksen. Palveluntarjoajalla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

3. Palvelun sisältö

Tavarankuljetuspalvelu tarkoittaa tavaran kuljetusta Palveluntarjoajan kalustolla tai Palveluntarjoajan käytössä olevalla kalustolla. Tavaran nouto, kuljetus ja toimittaminen määränpäähän toteutetaan Asiakkaan ja Palveluntuottajan välisellä sopimuksella määritetyllä aikataululla ja tavalla. Tavarankuljetus toteutetaan pakettiautolla tai muulla kuljetukseen soveltuvalla kalustolla. Palvelu määritellään tarkemmin Palveluntuottajan Asiakkaalle tekemässä tarjouksessa.

4. Palvelun saatavuus ja tilaaminen

Tavarankuljetus palvelu on saatavissa Pirkanmaalla ja sopimuksen mukaan koko Suomessa.

Asiakkaan tavarankuljetusta koskeva tilaus tulee tehdä ajoissa ennen suunniteltua noutoaikaa.

Tarjouspyynnön tavarankuljetukselle voi pyytää ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan viestitse numeroon 040 369 2072, sähköpostilla myynti@haijaankuljetuspalvelu.fi tai verkkosivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella. Tarjouspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse soittamalla.

5. Tavarankuljetusta koskevat tiedot

Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta koskien tavaran nouto- ja toimitusosoitetta, tavaran laatua sekä yhteystietoja kuljetuksen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tiedot tulee toimittaa Palveluntuottajalle ajoissa ennen suunniteltua toimitusaikaa. Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa siitä, että Palveluntarjoajalla on riittävä tieto kuljetettavasta tavarasta, jotta se on turvallisesti lastattavissa, kuljetettavissa sekä purettavissa määränpäässä ilman, että kuljetushenkilöstölle aiheutuu tavaran käsittelystä vaaraa, tarpeetonta odotusta tai ajanhukkaa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamasta viiveestä tai kyseisestä syystä palvelun peruuttamisesta aiheutuvasta häiriöstä. 

Tavarankuljetukseen liittyvät muut tarkentavat tiedot kuten tavaran käsittelyyn ja aikatauluun liittyvät seikat sovitaan Asiakkaan kanssa erikseen.  

Palvelun sisällön muutoksesta on sovittava Asiakkaan ja Palveluntarjoajan kesken ennen tilatun palvelun käyttämistä.

6. Kuljetettavat tavarat

Tavarankuljetukseen voidaan ottaa tavaroita, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että niistä aiheutuu vaaraa kuljetushenkilöstölle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle. Vaaraa aiheuttavia esineitä ovat esimerkiksi aseet, ammukset ja räjähdysaineet, tavarat, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi.

Kuljetettavien tavaroiden tulee olla kohtuullisesti ja turvallisesti käsin kannettavissa ilman erillisiä apuvälineitä. Siirrosta tai tavaroiden kuljetuksesta ei saa aiheutua vaaraa kuljetushenkilöstölle, ajoneuvolle, muulle tavaralle tai ympäristölle.

Kuljetukseen ei voi ottaa tavaroita, joissa on tuholaishavainto tai -epäily.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä siirtämästä tavaraa, jonka katsoo rikkovan edellä mainittua ehtoa.

Arvoesineiden kuljetuksissa Asiakas on vastuussa tavaran vakuuttamisesta. 

7. Vastuut

Palveluntuottaja noutaa tavaran Asiakkaan antamien tietojen ja sopimuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja luovuttaa tavaran Asiakkaan ilmoittaman tiedon mukaan vastaanottajalle. Vastaanottajalta vaadittava kuittaus on sovittava erikseen Asiakkaan ja Palveluntarjoajan kesken. Mikäli tavaraa ei voida toimittaa perille määränpäähän Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, on Palveluntarjoajalla oikeus varastoida tavara siihen saakka, kunnes tavarantoimitus tulee mahdolliseksi tai vaihtoehtoisesti palauttaa tavara lähettäjälle.

Mikäli tavaran toimituksen viive tai estyminen johtuu Asiakkaan toimittamista puutteellisista tiedoista, on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen estymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa kuljetettavan tavaran aiheuttamista vahingoista kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle, jotka voidaan katsoa johtuvan Asiakkaan antamista puutteellisista tiedoista, pakkauksesta tai huonoista lastaamisen tai purkamisen olosuhteista. 

Asiakas vastaa siitä, että Palveluntarjoajalla on esteetön pääsy tilattujen palvelujen edellyttämiin tiloihin ja paikkoihin.

8. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus

Peruutus tulee tehdä viimeistään

  • 3 tuntia ennen palvelun aloitusaikaa, kun palvelun hinta on enintään 150e
  • 6 tuntia ennen palvelun aloitusaikaa, kun palvelun hinta on 151-250e
  • 24 tuntia ennen palvelun aloitusaikaa, kun palvelun hinta on enemmin kuin 250e

jolloin peruutus on Asiakkaalle ilmainen. Mikäli palvelu on jo aloitettu Asiakas vastaa jo toteutuneen palvelun osalta kustannuksista. Mikäli Asiakas peruuttaa tilatun palvelun myöhemmin kuin edellä on mainittu, perimme puolet sovitusta palvelun hinnasta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti Palveluntarjoajan puhelinnumeroon 040 369 2072.

9. Tietojen käsittely

Tietoja käytetään tietosuojalausekkeen kerrotulla tavalla. 

10. Ylivoimainen este

Palveluntuottaja vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita Palveluntuottaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

Palveluntuottaja pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös edellä mainituissa poikkeuksellisissa oloissa.

Palveluntuottajalla on oikeus tarvittaessa force majeure -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi.

11. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja ilman erillistä ilmoitusta. 

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli mahdollista erimielisyyttä ei saada sovittua Asiakkaan ja Palveluntarjoajan kesken, on Asiakkaalla oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Vastaamme mielellämme palvelua ja yritystä koskeviin kysymyksiin. Älä suotta kursaile, vaan laita viestiä!